§1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy axilla.pl prowadzony jest przez Sylwię Lelek prowadzącą działalność gospodarczą: Shopping Day Sylwia Lelek, z siedzibą w Reskowo 11, 83-334 Miechucino, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 589-205-20-77, REGON: 382967387, wpisaną do zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne pod nr 3-ZK/1106/19.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Treść Regulaminu możesz zapisać (CTRL + S) lub wydrukować (CTRL + P) korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

 

3. Zakładając konto w naszym Sklepie akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i nie dokonuj zakupu naszych produktów jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

 

 

§2

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shopping Day Sylwia Lelek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 589-205-20-77, REGON 382967387

 

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: axilla.pl

 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy:

Shopping Day Sylwia Lelek, Reskowo 11, 83-334 Miechucino

Adres e-mail Sprzedawcy: info@axilla.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 515-877-556

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Alior Bank SA 29 2490 0005 0000 4530 7466 6571

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9:00-17:00 od poniedziałki do piątku.

 

 

§4

Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

- dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;

- przeglądarka internetowa.

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

§5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

3. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§6

Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 

- wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);  Kliknięcie przycisku „Zamawiam” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Ciebie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę.

 

- skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia;

 

- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu

 

- wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

 

- kliknąć przycisk “Zamów i zapłać” (lub równoznaczny)

 

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

2. Zamówienia realizujemy na terenie Polski i na terenie wybranych krajów-dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo sprawdzić w opcjach dostawy.

 

3. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą własnością.

 

4. Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem zamówienia.

 

5. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności.

 

6. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

 

 

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

I. Sposoby płatności:

 

- online - podmiotem świadczącym obsługę płatności jest TPAY i PAYPAL

- za pobraniem u kuriera

- przelew tradycyjny – należy kierować na konto bankowe:

Shopping Day, Reskowo 11, 83-334 Miechucino,

Alior Bank SA 29 2490 0005 0000 4530 7466 6571

 

II. Dostawa:

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych. Jest to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki oraz jej nadanie. Od momentu nadania termin dostawy zależny jest od wyboru formy dostawy. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Koszt przesyłki kurierskiej to 15,00 zł w przypadku płatności z góry, natomiast 20zł przy płatności za pobraniem (u kuriera). Przesyłki pobraniowe realizowane są na terenie Polski. Przy zakupach powyżej 499zł dostawa gratis.

 

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 

-płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

-płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

 

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

 

4. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

- przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia woli  przed upływem tego terminu.

 

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od Umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

- w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

 

 

§10

Reklamacja i gwarancja

 

1. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Ciebie-konsumencie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

 

Po wykryciu wady masz prawo:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądać usunięcia wady

 

2. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Ci nowej rzeczy oraz jeżeli sprzedawana przez nas rzecz była używana, wówczas z tytułu rękojmi odpowiadamy do roku od momentu jej wydania. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§12

Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów  prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Wszystkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) umieszczone w serwisie axilla.pl są chronione prawami autorskimi. Prawa do zawartości strony internetowej axilla.pl, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, innych treści i elementów przysługują axilla.pl lub innym podmiotom, z którymi firma Shopping Day Sylwia Lelek (z siedzibą w Reskowo 11, 83-334 Miechucino, NIP: 589-205-20-77) współpracuje. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej axilla.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z axilla.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

 

Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.

 

Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

>WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY<

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Adresat:
Shopping Day Sylwia Lelek
Reskowo 11, 83-334 Miechucino
e-mail: info@axilla.pl

Ja ……………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

……………………………………………………………………..……………………….................................

Data zawarcia umowy …………………………………………………………………....…………………..

Adres ……………………………………………………………..………….Data……….………………….....

Podpis ……………………………………………………………………..……………………..………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

tel. kom. 515 877 556

e-mail: info@axilla.pl

Zadzwoń

Napisz

  1. pl
  2. en

Treść serwisu prawnie chroniona © Axilla 2019

NIP: 589-205-20-77
REGON: 382967387
VAT UE: PL5892052077
BDO: 000150150160
 
KONTO ALIOR BANK:
29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
IBAN: PL29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
Kod SWIFT/BIC Alior Banku: ALBPPLPW 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
 
EKO-MAR
NIP: 766-163-78-09
Uścikowo 41

64-600 Oborniki

e-mail: b2b@axilla.pl

tel: +48 722 158 628

Axilla:

Sklep:

PRODUCENT

 

 

     

 

Reskowo 11

83-334 Miechucino

e-mail: info@axilla.pl

tel: +48 515 877 556

Zamów Axille do domu!

NIP: 589-205-20-77
REGON: 382967387
VAT UE: PL5892052077
BDO: 000150150160
 
KONTO ALIOR BANK:
29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
 
IBAN: PL29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
Kod SWIFT/BIC Alior Banku: ALBPPLPW 
NIP: 589-205-20-77
REGON: 382967387
VAT UE: PL5892052077
BDO: 000150150160
 
KONTO ALIOR BANK:
29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
 
IBAN:
PL29 2490 0005 0000 4530 7466 6571 
 
Kod SWIFT/BIC Alior Banku:
ALBPPLPW